Algemene voorwaarden

 • Artikel 1: Definities

 • 1.1 De klant: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten en goederen van BIOS bvba wordt afgesloten
 • 1.2 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van bestelling van een of meer producten en/of diensten of deze nu schriftelijk, via fax, e-mail of andere elektronische vorm bevestigd werd.
 • 1.3 Producten: goederen die tastbaar zijn zoals o.a. PC hardware en Domotica artikels.
 • 1.4 Diensten: niet tastbare goederen, prestaties en werkuren zoals o.a. hosting, domeinnaam registratie, onderhoudscontracten, verwijderen van virussen.
 • 1.5 Consument: iedere klant die, uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

 • Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met BIOS bvba.
 • 2.2 Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op deze overeenkomst. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst van BIOS bvba, maken de enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande afspraken met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.
 • 2.3 De algemene voorwaarden worden door het aangaan van een overeenkomst tussen klant en BIOS bvba, als door de klant aanvaard beschouwd.
 • 2.4 De klant verklaart de betekenis van alle punten uit deze Algemene Voorwaarden, eventuele specifieke overeenkomsten en in de offerte voorkomende technische begrippen voldoende te kennen en te begrijpen.

 • Artikel 3: Duur en beŽindiging

 • 3.1 De overeenkomst van diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen.
 • 3.2 Bij aankoop van uitsluitend producten wordt de overeenkomst beŽindigd na betaling ervan.
 • 3.3 De overeenkomsten afgesloten voor onbepaalde tijd worden automatisch met dezelfde periode verlengd indien deze niet uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de lopende termijn schriftelijk en aangetekend is opgezegd.

 • Artikel 4: Prijzen

 • 4.1 Prijzen die door BIOS bvba worden medegedeeld in brochures, folders, offertes, op websites zijn steeds van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn.
 • 4.2 De definitieve prijzen opgegeven in offertes hebben een geldigheid van 15 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 4.3 Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 4.4 BIOS bvba heeft het recht tarieven te wijzigen. Bij prijsverhogingen worden deze uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan, aan de klant bekend gemaakt. De klant is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerktreding van de wijziging.

 • Artikel 5: Levering

 • 5.1 De klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de door BIOS bvba opgegeven leveringstermijnen louter indicatief en dus niet bindend zijn. Vertraging in de levering zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot ontbinding of annulatie van de overeenkomst, noch tot het recht op een schadevergoeding.
 • 5.2 Alle klachten betreffende de levering, van welke aard ook, dient per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan BIOS bvba en dit binnen een termijn van 8 werkdagen vanaf de levering van producten of de begindatum van het presteren van diensten.
 • 5.3 Klachten betreffende levering van goederen of diensten, gelden niet als argument om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 • 5.4 Indien de overeenkomst online of op afstand wordt afgesloten, heeft de consument het recht om de overeenkomst te verzaken binnen 7 werkdagen na het plaatsen van zijn bestelling. Dit verzakingsrecht is van toepassing op alle producten en diensten waarvoor geen afwijkingen zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en voorzover de dienst of product geen duidelijk persoonlijk karakter heeft. Het verzakingsrecht stopt van zodra de consument zijn betaling uitvoert binnen de 7 werkdagen

 • Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 • 6.1 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van BIOS bvba.
 • 6.2 Alle facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum , tenzij anders vermeld.
 • 6.3 Elke factuur die niet binnen de 8 werkdagen vanaf verzending, aangetekend geprotesteerd wordt, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 • 6.4 De factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van BIOS bvba of contant werd betaald. De goederen en diensten blijven eigendom van BIOS bvba tot hun volledige betaling, niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over bij levering.
 • 6.5 Indien de factuur op de vervaldag niet als voldaan beschouwd kan worden, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van toepassing, met een minimum van 25 euro. Tevens is een intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand voor een volledige telt.
 • 6.6 Telkens BIOS bvba een aangetekende aanmaning verstuurd teneinde betaling te bekomen, geeft dit het recht een administratie kost van 7 euro per schrijven aan te rekenen.
 • 6.7 Alle kosten ten gevolge van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen gedragen worden door de klant.
 • 6.8 Indien de klant in staat van faillissement is verklaard of het heeft aangevraagd, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of verkregen, in de onmogelijkheid van betalen verkeert, onder curatoraal bewind is gesteld, of BIOS bvba redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om aan zijn verplichtingen te voldoen, behoudt BIOS bvba zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beŽindigen.

 • Artikel 7: Software

 • 7.1 Indien BIOS bvba software, webapplicaties of websites ontwikkeld voor de klant, krijgt de klant een niet overdraagbare, niet exclusieve licentie op het gebruik van deze software.
 • 7.2 Geen enkele overeenkomst met BIOS bvba brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij anders expliciet overeengekomen. BIOS bvba of haar licentienemer blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software en door hen ontwikkelde websites.
 • 7.3 Bij aankoop of in gebruikname van software die niet door BIOS bvba werd ontwikkeld, dient de klant de gebruiksvoorwaarden na te leven. BIOS bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden bij niet naleven van de voorwaarden.

 • Artikel 8: Domeinnamen

 • 8.1 De registratie van .be domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van DNS Belgium vzw. Deze zijn opvraagbaar op de website van dns.be. De klant heeft hiervan kennis genomen en verklaart dat BIOS bvba hem hierover heeft geÔnformeerd
 • 8.2 Voor registratie van andere Top Level Domeinamen, worden de voorwaarden van de respectievelijke TLDís toegepast. De klant heeft hiervan kennis genomen en aanvaardt deze.
 • 8.3 BIOS bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, of op verzoek van de klant die derden zouden kunnen schaden.
 • 8.4 De klant vrijwaart BIOS bvba voor aanspraken van derden ingevolge registratie van een domeinnaam.
 • 8.5 Omwille van het persoonlijke karakter van domeinnamen, beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.
 • 8.6 de domeinnaam wordt geleverd na ontvangst van betaling, of na instemming door klant per email.

 • Artikel 9: Hosting

 • 9.1 BIOS bvba zal al het nodige doen om zijn computersystemen veilig te houden en te beschermen tegen inbraakpogingen. BIOS bvba kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van gegevens of enige andere vorm van schade ten gevolge van overmacht, inbraken, en enige andere vorm van kwaad opzet door anderen.
 • 9.2 De klant verklaart dat alles software of data die hij op de hardware opslaat, die hem door BIOS bvba wordt toegewezen, eigendom zijn van de klant, of dat de klant er een licentie voor bezit. BIOS bvba kan de klant hiervoor de nodige bewijzen vragen.
 • 9.3 De klant verzekert dat geen strafbare en/of inbreukmakende data aanwezig zijn op de hardware die door BIOS bvba ter beschikking wordt gesteld. Illegale software, versturen van ongewenste e-mail of sites waar zaken worden aangeboden die strijdig zijn met de openbare orde, of in strijd zijn met de Wet op de Informaticacriminaliteit, lijden direct tot tijdelijke of volledige afsluiting.
 • 9.4 De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden faciliteiten en opslagruimtes aanwenden tot het plegen van inbreuken, veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van BIOS bvba en derden.
 • 9.5 De klant dient onmiddellijk gevolg te geven aan elk redelijk verzoek door BIOS bvba en/of derden tot verwijdering of aanpassing van de inhoud op de site van de klant. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding t.o.v. BIOS bvba claimen.
 • 9.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer dat hij bestelde. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Ongebruikt dataverkeer kan niet worden overgedragen naar de volgende maand. Bij overschrijding van het dataverkeer, worden extra kosten in rekening gebracht.
 • 9.7 De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met eventuele extra bijzondere bepalingen betreffende hosting, die hij op de website van BIOS bvba kan terugvinden.
 • 9.8 De levering van hosting neemt een aanvang na ontvangst van betaling, of na instemming van de klant per email.

 • Artikel 10: Verwerking van de persoonsgegevens

 • 10.1 De klant geeft met het aangaan van een overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op de slaan in een databank ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze kunnen worden gebruikt worden voor direct marketing. Indien hij niet langer wenst gecontacteerd te worden, dient hij dit te laten weten per mail of per post aan BIOS b.v.b.a.
 • 10.2 De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot BIOS bvba.

 • Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1 BIOS bvba kan bij haar activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar BIOS bvba weinig of geen invloed op kan uitoefenen. BIOS bvba kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met BIOS bvba of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met BIOS bvba. Zo kan BIOS bvba niet verantwoordelijk worden gesteld voor b.v. eventuele uitval van de internetconnectie door derden of door technische of andere storingen.
 • 11.2 In geen geval is BIOS bvba aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciŽle of financiŽle verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
 • 11.3 De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product of, de dienst, rekening houdend met de specificaties en instructies van BIOS bvba. De klant dient zich ervan te vergewissen dat bij steeds een back-up heeft van zijn data.
 • 11.4 De klant is aansprakelijk voor alle schade die BIOS bvba mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 • 11.5 BIOS bvba zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de schriftelijk afgesloten overeenkomsten tussen BIOS bvba en klant. De aansprakelijkheid zal per claim of meerdere claims die voortvloeien uit hetzelfde feit of oorzaak, niet groter zijn dan het totaal aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van dienstverlening over een periode van drie maanden voorafgaand aan het voorval en betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
 • 11.6 Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk of per mail mede te delen aan BIOS bvba. Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die BIOS bvba als gevolg daarvan lijdt.

 • Artikel 12: Rechten en verplichtingen

 • 12.1 De klant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOS bvba.
 • 12.2 BIOS bvba is niet gebonden door overeenkomsten die de klant met derden afsluit.
 • 12.3 BIOS bvba is te allen tijde gerechtigd rechten en plichten van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

 • Artikel 13: Geschillenregeling en Toepassingsrecht

 • 13.1 Indien een van de punten uit de Algemene Voorwaarden worden nietig verklaard, of onuitvoerbaar blijken, verandert dit niets aan de andere punten van de Algemene Voorwaarden. Dit zal in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken. BIOS bvba en de klant zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen
 • 13.2 Op alle overeenkomsten met BIOS bvba is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • 13.3 Bij geschillen in verband met de overeenkomsten afgesloten met BIOS bvba, zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.